او واقعا نابغه است.وقتی کتاب هایش را می خوانم عموما در قسمت هایی احساس کرده ام که تکرار یک موضوع اشتی با مرگ است ولی در جملاتی در جاهایی در سطوری چنان تحت تاپیر قرار گرقته ام که بیشتر مواقع نتونستم گریه نکنم.انگار که مانند چراغی گوشه ای از حقیقت زندگی را برایم روشن کرده.واین احساس شگفت انگیزی هست.