بدون شک با توجه به محتواش سانسور زیادی داره
من نسخه اصلی کتاب را مطالعه کردم
عملاً برخی بخشها در این کشور اجازه چاپ نخواهد گرفت