دوستش داشتم.مفاهیم خاصی لابلای متن هاش پنهان شدن.با دوبار خوندن داستان کجا ممکن است پیدایش کنم تاازه متوجه داستان شدم و مشتاق شدم بقیه داستان هارو هم برای بار دوم بخونم.آیینه ،پله یا در داستان سگ ان زن در زمین،بو دادن کف دست و..
با دقت و حوصله و ارام بخونین.به جزئیات توجه کنین.امیدوارم لذت ببرین