اشاره کردید که ایرادات ویرایشی داره. در چه حد ایراد داره؟؟ آزاردهنده میشه یا نه؟؟