بخش اول کتاب عالی بود خدا کنه تا آخر همین جوری باشه