سلام، کتاب کیمیاگر با توجه به نامش خواننده را به حلقه گمشده و کیمیای درونش می رسونه یعنی به کشف یا شناخت رسالتش، ماموریت، وظیفه و تعهدی که در خودش به صورت ناشناخته وجود دارد می رسونه.
البته من کتاب صوتی را گرفتم در سال ۹۷ بیشتر از ده بار گوش کردم. البته برای آدمهای که بخواهن رسالت شان را پیدا کنند بسیار بسیار مفید در غیر این صورت حتما با کوچی یا مربی بخوانید که برایتان تجزیه و تحلیل کنه بسیار اثر بخش خواهد بود. نکته مهم اینکه همه موجودات دارای رسالتی هستند ما انسانها به جهت درک و حس و حق انتخاب ماموریت و وظیفه ای داریم که بعضی از ماها هنوز درست کشف نکردیم اگر آنهایی که بدرستی تشخیص دادند و با هدف گذاری یقینا به موفقیت های دست یافتند، اما آنهایی که هنوز رسالت شان را در زندگی شأن پیدا نکردند پس از گذشت سالهای سال بی هدف و بدون انگیزه و ناامید به زندگی می پردازند.