شاهرخ مسکوب از بزرگان ادبیات فارسیه که متاسفانه هنوز برای خیلی‌ها ناشناخته است. پیشنهاد می‌کنم برای شروع، روزنوشته‌های ایشون که با نام منتشر شده رو بخونید.