سپاس از معرفی مفید شما ولی جناب ادمین من نمی دونم چه اسراری دارید قیمت های گذشته رو می زارید ما در کشوری زندگی می کنیم که دیروزش نسبت به امروزش بهشتِ اونوقت شما قیمت سال ۹۴ رو میذارید شاید شخصی با این خیال که قیمت کتاب همینه بره کتاب فروشی ها و خب شرمنده بشه