اتاق قرمز

اتاق قرمز

اتاق قرمز مجموعه ای از شش داستان کوتاه از ادو گاوا رانپو است که توسط محمود گودرزی ترجمه شده است. رانپو بنیان گذار ادبیات پلیسی در ژاپن…