کتاب کوه جادو

کتاب کوه جادو

توماس مان از بلندپایه‌ترین اندیشمندان عصر جدید است که از نظر میزان دستاوردها و نفوذ ادبی، او را با مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه...