کتاب پسر

کتاب پسر

داستان کتاب پسر با سوختنِ باغِ عموى راوى، و ترک زنش آغاز می‌شود. و اين دو پيوندِ گسسته شده، راهي را براي خرده روايت‌های راوى...