کتاب انتقام

کتاب انتقام

کتاب انتقام مجموعه یازده داستان است که همه به یک موضوع مربوط می شوند: “مرگ“. یوکو اوگاوا که با کتاب قبلی اش یعنی خدمتکار و پروفسور…