کتاب ظلمات سپید

کتاب ظلمات سپید

کتاب ظلمات سپید روایت سفرهای اکتشافی و ماجراجویی‌های باورنکردنی هنری ورزلی (henry worsley) در قطب جنوب (جنوبگان) به روایت دیوید گرن است. روایت مبارزه و...