کتاب لیدی ال

کتاب لیدی ال

رومن گاری را احتمالا از كتاب‌های شناخته‌شده‌ای مثل «زندگی در پیش رو»، «خداحافظ گاري كوپر» و یا حتی «شبح سرگردان» بشناسيد. اما کتاب لیدی ال...