خودت باش دختر

خودت باش دختر

در صفحه 140 کتاب خودت باش دختر می‌خوانیم: اگر كرم ابريشم بخواهد تا ابد كرم ابريشم بماند، اگر به اين نتيجه برسد كه آشوب و...