کتاب انتقام

کتاب انتقام

کتاب انتقام مجموعه یازده داستان است که همه به یک موضوع مربوط می شوند: “مرگ“. یوکو اوگاوا که با کتاب قبلی اش یعنی خدمتکار و پروفسور…

کتاب افسانه گو

کتاب افسانه گو

کتاب افسانه گو مجموعه هفت داستان کوتاه است که با خواندنش گاه غمگین مى شویم و گاه لبخندى بر روى لب مى آوریم. زاویه های متفاوتى…