علت روانی این کتاب، عدم وفاداری مترجم به متن اصلیه. با یک مقابله ساده متوجه میشین مترجم بعضی قسمتهارو عوض کرده تا متن خوش خوان بشه. حتما به عنوان نمونه کوگلماس رو مقابله بدین میبینین قسمتهایی رو خود مترجم کم و زیاد کرده.