انتشارات متخصصان

رمان چارلز بوکفسکی

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی رمان از نشر چشمه

کتاب چارلز بوکفسکی با ترجمه پیمان خاکسار