به نظر من کتاب جالبیه و هر کسی در حوزه استارتاپ یا کارآفرینی فعالیتی داره باید بخونه