یک نمایشنامه کوتاه و خواندنی و صدالبته قابل تامل ….شخصا توصیه میکنم حتما بخونید :))