جالب بود انتظار این حجم مطلب در این کتاب جیبی با پنجاه صفحه رو نداشنم هرچند ذهن آدم به چندین جهت پراکنده میکنه اما جواب هر سوالی باعث بوجود آمدن سوال جدید میشه پس این یعنی کتاب مثبتی داریم میخونیم