انتشارات متخصصان

پیرمرد و دریا

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

کتاب پیرمرد و دریا با ترجمه نجف

قسمت هایی از متن کتاب پیرمرد و دریا