کتاب جالب و پر از نکات ریزی بود… تصویر سازی کتاب عالی بود. قلم و روند داستان خواننده را کاملا به خودش جذب میکرد.
به کسایی که اهل سیاست هستند و از کتاب هایی تو قالب قلعه حیوانات خوششان می اید، شدیدا توصیه میکنم.