*خطر اسپویل

داستان کتاب جالب بود مخصوصا چون برگرفته از یک جنایت واقعی بود ولی آخرش رو دوست نداشتم کاش قاتل دستگیر می شد