عاالی بود عاالیییی پر از هیجان جوری که هر لحظه همراه داستان بودی، دوست نداری یه لحظه کتاب رو زمین بزاری، من به عشق خوندن ادامش خونه میومدم.