کتاب شیربن و روانی هست و یک جاهایی کشش رو از دست میده ولی به طور کل خوب هست