به نظر من ترجمه آقای حمید رضا بلوچ کیفیت بهتری داره .