بنظرم جاناتان مرغ دریایی همونقدر تاثیر گذاره که ۱۹۸۴ و مزرعه حیوانات هستن،البته اولی درباب عرفان و خودشناسی و دومی درباب سیاست