این رمان واقعا یک شاهکار بود. لذت بردم از خوندنش و اصلا خسته کننده نبود.