خیلی قشنگ بود و پایان غمگینی داشت
اما یکم مبهم بود!خیلی سریع از یه زمان به زمان دیگه پرت میشدیم..
و آخرشو نفهمیدم!نوشافرین بخاطر کتک هایی که از شوهرش خورد، مُرد؟
و سیاوشان برادر حسینا بود که کشتنش؟
حسینا زنده موند یا همون مردی بود که جلوی عمه نوشا نشسته بود حسینا بود؟؟
لطفا اگه کسی میدونه بگه