خوندمش چند سال پیش خیلی متاثر شدم. تا مدتها درد شکنجه‌هایی که توصیف میکرد را روی بدنم حس میکردم… البته حس میکنم نوع نگرش غربی نویسنده متن ( راوی به کمک یک نویسنده نوشته ظاهرا ) یک مقدار روایت را جهت دار کرده بود. در کل خواندنی و تکان دهنده بود