به نظرم اصلا کتاب قوی ای نبود حرفی برای گفتن نداشت. کل داستان این بود که کف آشپزخونه خراب شده و رفت پدرش رو بیاره و بعد هم بچه اش به دنیا اومد. البته من فکر می کنم قصد اصلی نویسنده از نوشتن این کتاب برگشت به عقاید مسیحیت و کاتولیک باشه که اصلا در یک بخش از کتاب خیلی بی پرده بحث اصول عقاید و رفع شبهه در مسیحیت بود. مجموعا کتاب خوبی نبود. توصیه نمی کنم.