اصلا کتاب خوندن با داشتن یک بوک مارک جذاب لذت بخش تره .من که بوک مارکم رو با کتابم تا جایی که بشه هماهنگ بر میدارم