با سلام اولین آشنایی من با این نویسنده ولی الحق قوی و جذاب و رمان نویس به تمام معناست.