خوندنش توصیه میکنم . از ۱۰ بهش ۷ امتیاز میدم . کتاب وقت گیری نیست . اما کشمکش افراد با حسشون رو با ادم منتقل میکنه .