زندگی بدون مرگ برای فوسکا بی معنا شده چون همه چیز معنایشان را از دست داده اند.شجاعتش شجاعت نیست چون می داند ار هرخطری جان سالم به در میبرد.میبخشد اما کارش بخشش نیست چون از دریای بی نهایتی می بخشد.دریایی که هیچوقت تهی نمیشود.مرگ به زندگی ما معنا میبخشد..زندگی فناناپذیر وحشتتاک است