داستان هوموفابر ماکس فریش که جدیدا با ترجمه آقای حسن نقره چی آمده است را هم لطفا صفحه اش را بگذارید. چون این داستان صفحه جدا ندارد بنده نظری کوتاه در مورد آن داستان ذیل همین صفحه می گذارم.
هومو فابر!
یک خاطره نویس خاطره نوشته است. تکه تکه نوشته .
تصادف های عجیب و غریب دارد در داستان. مطلوب نیست.
اما کل داستان زیباست. تفکر مستر فابر جذاب نیست و گاهی نفرت انگیز اما واقعی است. یک اثر زیبا که مانند همین اشتیلر با دغدغه هویت نوشته شده. سبک جالبی است ، بخصوص برای کسانی که می خواهند خودشان هم نویسنده شوند خواندنش می تواند بسیار کمک کننده باشد.