این کتاب خیلی استثنایی بود درقالب داستان نشون میداد که رفتارهای بزرگسالانه ی ما چقدر تحت تاثیر اتفاقات کودکی ماست وگاهی چقدر آدمهای تحصیلکرده وموجه جامعه به کمک نیازدارد.