لطفا کتاب ژان دو فلورت و دختر چشمه رو هم برسی کنید. کتاب خیلی خوبیه که متاسفانه دیده نشده.