به نظر من عالیه من اعتقاد عجیبی به شاعرا و نویسنده ها دارم و بر این باور هستم که تا کسی رنج و درد را با تمام وجودش لمس نکرده باشد نمی تواند یک هنرمند باشد.درود بر همه هنرمندان و کسانی که رهروشان هستند.