کتاب را دوست داشتم،و بعنوان یک روانشناس میگم که زن خواه ناخواه قربانی تربیت کودکی بود و عدم توان او در کنار آمدن با دختران و اینکه نتواند درحین مادری دوستی مهربان هم باشد اورا آزار میدهد،روحیه خود سرزنش گری اش از کودکی برمی آیدو او از مادری غر غرو تبدیل به مادری خود مامت گر کرده است که ندام درحال محاکمه است..اهمیت تربیت دوران گودکی به خوبی مطرح میشود